Polityka prywatności

W związku z tym, że w ramach Platformy przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz dane naszych Klientów i Użytkowników, informujemy Cię o tym, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HApp Przemysław Jaczewski, adres: ul. Bolesława Podczaszyńskiego, nr 18, lok. 13, 01-867 Warszawa, NIP 5252342487, REGON 142181052.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Możesz się skontaktować z Administratorem, pisząc list na adres: ul. Bolesława Podczaszyńskiego, nr 18, lok. 13, 01-867 Warszawa, lub wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: rodo@healthdesk.com.pl

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu umożliwienia Usługodawcy oraz Klientowi zawarcia oraz wykonania postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Obejmuje to w szczególności umożliwienie Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy, korzystania z Materiałów, dokonywania płatności, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Klientów Platformy czy bieżącej komunikacji Administratora z Klientami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne zawarcia oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. monitorowania sposobu korzystania przez osoby odwiedzające stronę internetową Administratora, Klientów oraz Użytkowników strony internetowej Administratora oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Działania te podejmowane są w celu analizy ruchu w ramach strony internetowej oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk dotyczących działania Platformy, przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom Regulaminu lub przepisów prawa,
  3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  4. w celu kontaktowania się z osobami, które korzystają z formularza kontaktowego na stronie internetowej, wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany w ramach Platformy numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenia im odpowiedzi na zadane pytania,
  5. w celu umożliwienia korzystania z Platformy Użytkownikom, tzn. osobom, na rzecz których Klient utworzył konta w ramach Platformy (w szczególności pracownikom lub współpracownikom Klienta) i zapoznawania się z treścią Materiałów w ramach Platformy – prawną podstawą do przetwarzania tych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na konieczności umożliwienia Użytkownikom dostępu do Platformy w związku z umową zawartą pomiędzy Administratorem a Klientem, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia,
  6. w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratorów na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Ponadto, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z marketingiem produktów i usług Administratora. W takim wypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiającego przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku właśnie prowadzenie działań marketingowych. Działania te mogą obejmować np. wysyłkę newslettera. Niezależnie od tego, w sytuacji gdy przepisy prawa wymagają wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą odrębnej zgody, np. w celu przedstawienia jej oferty za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych, Administrator pozyskuje takie zgody stosownie do wymogów wynikających z przepisów prawa. Zgoda taka jest wymagana na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego właśnie w odniesieniu do wysyłki wiadomości marketingowych, takich jak newsletter.

Posiadamy również fanpage dotyczące naszej Platformy w ramach takich portali jak instagram czy LinkedIn. Przetwarzane dane osobowe w tym zakresie mogą obejmować dane osób wchodzących na fanpage, dokonujących polubień postów, komentujących posty lub obserwujących fanpage. W ramach ich portali społecznościowych możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z ich regulaminem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora danych.

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą usługi serwerowe (H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu) lub podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe (Biuro Rachunkowe Progress Małgorzata Podolska z siedzibą w Gdańsku).

Dodatkowo, w ramach naszej strony internetowej korzystamy również z usług Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie. Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii i możemy przechowywać pliki cookies Google Analytics na Twoim urządzeniu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików cookies, określonymi poniżej. Prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo Google LLC w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.privacyshield.gov.

W zakresie w jakim korzystamy z portali społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom:

 • w przypadku Facebooka oraz Instagrama– Facebook Ireland Limited oraz Facebook Inc z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA – prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo Facebook Inc w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.privacyshield.gov.
 • w przypadku LinkedIn – LinkedIn Inc z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, USA – prawną podstawą do przekazania danych do USA jest uczestnictwo LinkedIn Corp. w programie Tarcza Prywatności, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.privacyshield.gov.

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:

 1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 12 miesięcy po jej opuszczeniu,
 2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,
 3. jeżeli jesteś osobą, która zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zaakceptowała postanowienia Regulaminu), Twoje dane są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy  o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz po jej zakończeniu – przez okres do upływu 6 lat od zakończenia roku, w którym zakończyłeś korzystania z usługi, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych,
 4. jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania od nas newslettera lub innych materiałów marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu aż wypiszesz się z naszej listy mailingowej lub do zakończenia prowadzenia przez nas działań promocyjnych,
 5. jeżeli obserwujesz nas w ramach portalu społecznościowego, lubisz nasze posty lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego fanpage, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania interakcji pomiędzy Tobą a naszym fanpage oraz do upływu roku po zakończeniu działania danej interakcji. W przypadku gdy kierujemy do Ciebie reklamy sponsorowane za pośrednictwem portalu społecznościowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia danej kampanii marketingowej, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Masz prawo do:

  1. żądania od Administratora potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przez niego przetwarzane oraz dostępu do nich,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  6. żądania przeniesienia danych, które Ciebie dotyczą,
  7. wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wskazujemy, że możemy kierować do Ciebie reklamy oparte o dotychczasowe Twoje działania w ramach Platformy lub portali społecznościowych, z których korzystamy, lecz działania w tym zakresie stanowią standardowe działania marketingowe, dopuszczane przez regulaminy danego portalu społecznościowego i nie są związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji lub innymi działaniami, które mogą mieć na Ciebie istotny wpływ.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lec  jest warunkiem założenia konta Klienta lub Użytkownika i korzystania z funkcjonalności Platformy.

Pliki Cookies

W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, czy też informacje o używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne, podobne do plików cookies technologie  optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików cookies, oznacza to również podobne do plików cookies technologie. Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy to również stosowanych przez te podmioty plików cookies.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów trzecich). W przypadku wyłączenia plików cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie jednak do zapisania plików cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

Pamiętaj, że  w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony,  a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.