Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Platformy online od HealthDesk®

wersja z dnia 29 Styczeń 2021 r.

§ 1

Definicje

Przez pojęcia użyte w treści niniejszego Regulaminu należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy, stanowiący wiążącą umowę pomiędzy Usługodawcą a Klientami oraz Użytkownikami Platformy,
 2. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym betterbe.io, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. Usługodawca – Przemysław Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HApp Przemysław Jaczewski adres: ul. Bolesława Podczaszyńskiego, nr 18, lok. 13, 01-867 Warszawa, NIP 5252342487, REGON 142181052 – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy,
 4. Materiały – wszelkie materiały szkoleniowe, edukacyjne zawarte w ramach Platformy, w szczególności materiały wideo, audio, publikacje pisemne, prezentacje czy infografiki, stanowiące treści cyfrowe,
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła w ramach Platformy Konto Klienta i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu,
 7. Przedsiębiorca – Klient, który jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zawodową lub inną działalność w szczególności jako organizacja pozarządowa lub inna osoba prawna, rejestrujący się w ramach Platformy nie jako Konsument,
 8. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i korzysta z Platformy w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Konto Klienta – indywidualny zbiór zasobów i uprawnień, przypisany konkretnemu Klientowi, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada Konto Użytkownika w ramach Platformy, założone na jej rzecz przez Klienta,
 11. Konto Użytkownika – indywidualny zbiór zasobów i uprawnień, przypisany konkretnemu Użytkownikowi, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Platformy,
 12. Subskrypcja – odpłatne nabycie przez Klienta możliwości czasowego korzystania z niektórych Materiałów dostępnych w ramach Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy Usługodawcą oraz Klientem, i określa prawa i obowiązki Klienta, Użytkowników oraz zasady korzystania z Platformy. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy. Założenie konta Klienta w ramach Platformy oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Z uwagi na fakt, iż Klient będący Przedsiębiorcą, może tworzyć konta Użytkowników dla swoich pracowników lub współpracowników, Klient zobowiązuje się do zapoznania takich Użytkowników z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności dotyczącymi postanowień licencyjnych oraz odpowiedzialności, praw i obowiązków Użytkownika. Klient odpowiada za działania Użytkowników w ramach Platformy jak za własne.
 3. Klient oraz Użytkownik mogą skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Platformy pod adresem betterbe.io/kontakt, wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: rodo(_at)healthdesk.com.pl, wysyłając list na adres Administratora lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu _538=060^090.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy, w tym w szczególności przeglądanie informacji o funkcjonalnościach Platformy oraz wejście na stronę internetową Platformy może nie wymagać posiadania Konta Klienta lub Konta Użytkownika. W takim przypadku osoba, która wchodzi na stronę internetową Platformy i przegląda ogólnodostępne treści w ramach Platformy, traktowana jest jako osoba odwiedzająca Platformę. Osoba taka powinna przestrzegać zasad dotyczących praw własności intelektualnej Usługodawcy, jak również powstrzymywać się od działań, które są niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub mogłyby naruszać prawa osób trzecich.
 5. Klientem w ramach Platformy może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.

 

§ 3

Funkcjonalności Platformy

 • Platforma umożliwia Klientom oraz Użytkownikom korzystanie z zasobów cyfrowych dostępnych w ramach Platformy, stanowiących udostępniane w ramach Platformy Materiały. Poszczególne funkcjonalności Platformy obejmują w szczególności:
  1. zakładanie konta Klienta w ramach Platformy,
  2. zakładanie przez Klienta nie będącego Konsumentem kont na rzecz Użytkowników,
  3. nabywanie czasowego dostępu do Materiałów w ramach poszczególnych Subskrypcji,
  4. przeglądanie, odtwarzanie i zapoznawanie się z Materiałami, do których czasowy dostęp nabył Klient lub do których dostęp został udzielony przez Usługodawcę na rzecz Klienta na innych zasadach,
  5. przyznawanie przez Klienta, który założył konta na rzecz Użytkowników, stosownie do postanowień punktu 2) dostępu do Materiałów na rzecz tych Użytkowników.
 • Usługodawca wskazuje, że dostęp do Materiałów co do zasady udzielany jest na czas jednego roku. Dostęp do Materiałów udzielany jest na następujących zasadach:
  1. dostęp do Materiałów w ramach ich Subskrypcji co do zasady jest odpłatny. Dostęp udzielany jest co do zasady na okres jednego roku. Usługodawca zastrzega, że może udzielić wszystkim lub wybranym Klientom dostępu do wybranych przez siebie Materiałów nieodpłatnie lub po obniżonych cenach, w tym w szczególności w ramach akcji marketingowych lub promocyjnych, przydzielania kodów rabatowych itp. Decyzja w tym zakresie stanowi prawo przysługujące Usługodawcy.
  2. zakup Subskrypcji możliwy jest bezpośrednio w ramach Platformy. Usługodawca zastrzega, że może przewidzieć inny sposób dokonywania zamówień Subskrypcji na rzecz wybranych Klientów, w tym w szczególności Klientów korporacyjnych lub instytucjonalnych, przykładowo poprzez przyznanie im możliwości dokonywania zamówień telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  3. płatności za Materiały dokonywane są zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszego Regulaminu,
  4. Subskrypcje nabywane przez Klientów będących Przedsiębiorcami mogą obejmować możliwość dostępu do Materiałów przez powiązanych z Klientem Użytkowników, tj. osoby, które posiadają Konta Użytkownika założone przez danego Klienta.  W takim wypadku Klient, dokonując zakupu Subskrypcji, wybiera spośród predefiniowanych ilości Użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danego Materiału. Klient może przyznać Użytkownikowi dostęp jedynie do części Materiałów (w ramach danego pakietu), do których dostęp ma Klient,
  5. cena poszczególnych Subskrypcji oraz szczegółowe warunki Subskrypcji ustalana jest przez Usługodawcę w odniesieniu do każdego z Materiałów zamieszczonych w ramach Platformy. Cena ta może być zróżnicowana m.in. ze względu na charakter Materiałów lub wybrany przez Klienta zakres Subskrypcji, w tym w szczególności ilość Użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danego Materiału,
  6. informacja o warunkach Subskrypcji, o których mowa w pkt 5) udostępniana jest Klientowi przed dokonaniem zamówienia dotyczącego danej Subskrypcji.
 • Po upływie okresu Subskrypcji, na jaki został udzielony dostęp do Materiałów, dostęp do wskazanych Materiałów zostaje zawieszony bez uprzedniego notyfikowania. Klient może dalej korzystać z wskazanych Materiałów po wykupieniu Subskrypcji na kolejny okres. 

§ 4

Rejestracja Konta Klienta

 1. Rejestracja Konta Klienta w ramach Platformy odbywa się za pomocą wprowadzenia danych Klienta oraz akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Do założenia wskazanego Konta Klienta wymagane jest podanie co najmniej adresu e-mail Klienta oraz ustalenie przez niego hasła, którym będzie posługiwał się w ramach logowania do Platformy.
 2. Klient będący Przedsiębiorcą może za pomocą Konta Klienta zakładać Konta Użytkowników na rzecz swoich pracowników lub współpracowników. Usługodawca wskazuje, że możliwość zakładania takich kont możliwa jest wyłącznie na rzecz osób, które są związane z Klientem poprzez zawartą i obowiązującą umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę cywilnoprawną, w związku z którą potencjalny Użytkownik regularnie wykonuje czynności na rzecz Klienta w ramach struktury organizacyjnej Klienta.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą nie jest uprawniony do zakładania kont Użytkowników na rzecz innych osób trzecich, w tym w szczególności na rzecz swoich klientów, dostawców, usługodawców lub innych podmiotów współpracujących.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą może umożliwić korzystanie z funkcjonalności Kont Użytkowników wyłącznie tym osobom, które są w momencie korzystania z Platformy związane jedną z umów, o których mowa w ust. 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika po rozwiązaniu przez niego z danym Użytkownikiem stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 3.
 5. Założenie Konta Użytkownika przez Klienta będącego Przedsiębiorcą wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika. Wprowadzenie wskazanych danych może nastąpić również poprzez import pliku csv.
 6. Jedno Konto Użytkownika może być wykorzystywane jedynie przez jedną osobę, o której mowa w ust. 3. Udostępnianie jednego Konta Użytkownika na rzecz więcej niż jednej osoby lub tworzenie współdzielonych Kont Użytkownika, które będą wykorzystywane przez więcej niż jedną osobę jest niedozwolone i stanowi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5

Sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, związane z możliwością korzystania z Platformy w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie w miarę możliwości informował Klientów z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Klientów, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Platformy przez dłuższy czas.
 3. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Klientom za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w ramach Platformy.
 4. Z uwagi na fakt, iż Usługodawca podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwój Platformy, szczegółowy zakres możliwości, oferowanych przez Platformę może ulegać zmianie. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby rozwój Platformy nie wpłynął w istotny sposób na korzystanie z dostępnych funkcjonalności Platformy. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania zmian w ramach Platformy, w tym również zmian w zakresie interfejsu, UX (user-experience), sposobu działania poszczególnych usług w ramach Platformy, możliwości jakie daje Platforma czy też zasad działania funkcjonalności powiązanych z Kontem Klienta lub Kontem Użytkownika.
 5. Usługodawca wskazuje, że w ramach Konta Klienta lub Konta Użytkownika aktywna może być tylko jedna sesja logowania, co oznacza, że zalogowanie się na jedno Konto Klienta lub Konto Użytkownika na więcej niż jednym urządzeniu jest niemożliwe.

§ 6

Wymogi techniczne i bezpieczeństwo

 1. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Klienta lub Użytkownika przeglądarki internetowej Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Apple Safari, w wersji nie starszej niż rok, akceptującej pliki Cookies, z włączoną obsługą JavaScript.
 2. Klient ustala swoje hasło dostępu do Platformy w momencie założenia Konta Klienta, stosownie do postanowień § 4 ust. 1. Użytkownik otrzymuje hasło do wraz z otrzymaniem informacji o założeniu konta na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w momencie zakładania Konta Użytkownika. Użytkownik może zmienić później swoje hasło po zalogowaniu się do Platformy.
 3. W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Usługodawca zaleca, aby hasło wykorzystywane przez Klienta lub Użytkownika w ramach Platformy zawierało co najmniej osiem znaków, w tym jedną wielką literę, jedna małą literę, jedną cyfrę.
 4. Podczas świadczenia usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 5. Usługodawca wskazuje, że Klient oraz Użytkownik powinni zachować hasło w poufności. Hasła nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania urządzenia Klienta lub Użytkownika rekomendowane jest:
  1. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego korzysta Klient lub Użytkownik,
  2. aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Klienta lub Użytkownika.
 7. Klient lub Użytkownik nie powinien udostępniać swojego urządzenia osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Platformy za pomocą jego indywidualnego konta.

§ 7

Płatności

 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z Materiałów, Klient zobowiązany jest do odpłatnego wykupienia Subskrypcji umożliwiającej dostęp do danego Materiału przez określony czas, chyba, że dostęp do określonych Materiałów jest możliwy nieodpłatnie, stosownie do decyzji Usługodawcy w tym zakresie.
 2. Płatności z tytułu nabycia Subskrypcji realizowane są z góry.
 3. Usługodawca wskazuje, że korzysta z usług zewnętrznego podmiotu, realizującego płatności w ramach Platformy, tj. PayPro SA (Przelewy24). Szczegółowe sposoby potencjalnego dokonania płatności udostępniane są przez wskazany pomiot zewnętrzny i obejmują m.in. przelewy bankowe czy płatności za pomocą kart kredytowych lub debetowych.
 4. Dostęp do wybranego przez Klienta Materiału następuje wraz z zaksięgowaniem płatności na rachunku bankowym Usługodawcy lub otrzymaniem informacji od podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 3, o dokonaniu płatności przez Klienta.
 5. W momencie dokonania opłaty Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, niezbędnych do wystawienia faktury, w szczególności jeśli dane te nie były podane przez niego wcześniej w ramach Konta Klienta. Dotyczy to m.in. takich danych jak imię, nazwisko (ew. firma, tj. nazwa podmiotu dokonującego zakupu, jeśli jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną), adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP czy też nr telefonu.
 6. Wraz z zaksięgowaniem opłaty na koncie Usługodawcy, na rzecz Klienta wystawiana jest faktura. Faktura zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta, na co Klient wyraża zgodę w ramach akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat z tytułu korzystania z poszczególnych Materiałów. Nie ma to wpływu na wysokość opłat związanych z udzieloną Subskrypcją, tzn. opłat, które zostały uiszczone przez Klienta przed zmianą lub które zostały wskazane w treści faktury, wystawionej przez Usługodawcę na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przed zmianą.
 8. Ceny poszczególnych Subskrypcji są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdej z Subskrypcji w ramach Platformy jest wiążąca dla Klienta i Usługodawcy w chwili złożenia przez Klienta zamówienia dot. nabycia Subskrypcji.
 9. Usługodawca wskazuje, że w drodze indywidualnych uzgodnień Stron może przewidzieć inne sposoby dokonywania zamówień, w tym składnie zamówień telefonicznie i możliwość płatności za materiały z dołu. Dotyczy to w szczególności Klientów instytucjonalnych lub korporacyjnych. Ewentualna decyzja w tym zakresie należy do Usługodawcy.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Platformy i zamieszczonych w jej ramach Materiałów przysługują Usługodawcy. W przypadku gdy Materiały lub inne elementy Platformy zostały stworzone przez podmioty trzecie, Usługodawca oświadcza, że nabył autorskie prawa majątkowe do tych utworów lub uzyskał stosowną licencję, umożliwiającą wykorzystanie tych utworów w ramach Platformy zgodnie z założeniami oraz przewidzianymi funkcjonalnościami Platformy. Dotyczy to w szczególności Materiałów stworzonych przez podmioty trzecie, wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których dostęp możliwy jest za pośrednictwem Platformy.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie z Platformy oraz Materiałów przez Klienta lub Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą).
 3. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Regulaminu Strony ustalają, że niniejszy Regulamin ma na celu umożliwienie Klientom oraz Użytkownikom korzystanie z Platformy oraz Materiałów, zgodnie z nabytą przez Klienta Subskrypcją, nie zaś przeniesienie autorskich praw majątkowych do Platformy i zamieszczonych w jej ramach Materiałów.
 4. Wraz z zakupieniem przez Klienta Subskrypcji  umożliwiającej dostęp do wybranych przez Klienta Materiałów, Klient uzyskuje uprawnienie do zapoznawania się z ich treścią oraz odtwarzania ich w ramach Platformy w ramach udzielonej licencji. Licencja ta jest nieograniczona terytorialnie i obejmuje możliwość korzystania z Materiałów przez określony czas, zgodny z okresem na który została wykupiona Subskrypcja. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, którzy zakupili Subskrypcję umożliwiającą dostęp do danego Materiału również na rzecz powiązanych z Klientem Użytkowników, licencja obejmuje również możliwość korzystania z Materiałów przez tych Użytkowników, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klient lub Użytkownik:
 1. zobowiązują się nie pobierać, nie zapisywać w pamięci urządzenia, nie kopiować, nie nagrywać, nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie udzielać licencji, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie udostępniać nieodpłatnie, nie kopiować w celu dalszej odsprzedaży, nie reprodukować, nie modyfikować bądź nie dzielić się Materiałami dostępnymi w ramach Platformy,
 2. są uprawnieni do wykorzystywania Materiałów na własny użytek, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu i nie są uprawnieni do publicznego odtwarzania lub udostępniania Materiałów, w tym w szczególności na rzecz osób trzecich, tzn. osób innych niż Klient oraz Użytkownicy,
 3. zobowiązują się  do użytkowania Platformy oraz wszelkich Materiałów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 1. Klient jest uprawniony do zapoznawania się z treścią Materiałów oraz odtwarzania ich w ramach własnej działalności osobistej (w przypadku Klientów będących Konsumentami) lub gospodarczej (w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami), a w ramach Subskrypcji umożliwiającej dostęp do Materiałów przez Użytkowników Klienta, również udostępniania Materiałów na rzecz poszczególnych Użytkowników, którym Klient założył konto w ramach Platformy, stosownie do warunków dotyczących Subskrypcji danego Materiału, w tym w szczególności maksymalnej ilości Użytkowników, którzy mogą mieć do niego dostęp.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje odpłatnie w ramach płatności, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 9

Odpowiedzialność

 1. Klient oraz Użytkownik zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Klient oraz Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient oraz Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązują się w szczególności do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy,
  2. poszanowania dóbr osobistych innych Klientów oraz Użytkowników i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Klientów lub Użytkowników,
  3. powstrzymywania się od wykorzystywania Platformy w celu prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym niewykorzystywania Platformy w celu wysyłania, tworzenia lub dokonywania innych operacji z użyciem szkodliwego oprogramowania, w szczególności takiego jak ransomware, spyware, malware lub innego rodzaju wirusów komputerowych,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Platformę, w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu Platformy lub utrudnianiu dostępu do Platformy innym Klientom lub Użytkownikom,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Platformy na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów oraz Użytkowników.
 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Platforma działała prawidłowo w sposób nieprzerwany. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Platforma, które wynikają z działania siły wyższej. Przez pojęcie „siły wyższej” należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne w stosunku do zobowiązanego do określonych świadczeń Usługodawcy i któremu Usługodawca nie może przeciwdziałać, działając z należytą dbałością i za które odpowiedzialności nie ponosi zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, wojny, walki wewnętrzne w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie oraz pandemie i inne zdarzenia wynikające z działania elementarnych sił przyrody
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone przez Usługodawcę względem Klienta będącego Przedsiębiorcą ograniczona jest do dwukrotności łącznej kwoty wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Klienta w roku kalendarzowym, w którym doszło do wystąpienia szkody, w związku z nabywaniem Subskrypcji umożliwiających korzystanie z Materiałów.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone przez Usługodawcę względem Klienta będącego Przedsiębiorcą w związku z niedziałaniem Platformy z uwagi na ewentualne usterki techniczne, niedziałanie lub nieprawidłowe działanie serwerów i innych elementów infrastruktury informatycznej, nieprawidłowe świadczenie usług przez usługodawców zewnętrznych, jest wyłączona.
 5. Usługodawca wskazuje, że w ramach Platformy dostępne są Materiały o charakterze szkoleniowym oraz edukacyjnym. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Materiały były zgodne z powszechnie akceptowalną i popartą badaniami naukowymi wiedzą. Usługodawca wskazuje jednak, że Materiały dostępne w ramach Platformy nie stanowią indywidualnych zaleceń, porad czy sugestii działania. W przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji, Klient lub Użytkownik powinien skontaktować się ze stosownym specjalistą.
 6. Sprzedaż lub przekazywanie przez Klienta, Użytkownika lub inną osobę Kont Klienta lub Użytkownika, funkcjonujących w ramach Platformy jest niedozwolone. Takie działania są uznawane za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
 2. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wzorcowy formularz odstąpienia od umowy, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje tym Klientom, którzy nabyli Subskrypcję umożliwiającą dostęp do Materiałów za pośrednictwem Platformy z uwagi na to, iż Materiały stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a ich dostarczenie Klientowi może nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. Prawną podstawą do wyłączenia prawa odstąpienia od umowy jest przepis art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 4. W sytuacji gdy Klient nabywa Subskrypcję umożliwiającą dostęp do Materiałów, Usługodawca informuje go w wyraźny sposób w ramach Platformy o tym, że świadczenie usługi drogą elektroniczną rozpoczyna się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i w związku z tym Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 11

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Niezależnie od uprawnienia przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem zgodnie z § 10, każdy Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, W takim wypadku wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy ulegają wyłączeniu.
 3. Usunięcie konta skutkuje niemożnością dostępu do Platformy za pośrednictwem Konta Klienta, które zostało usunięte. Usunięcie konta Klienta, do którego przypisane były konta Użytkowników, powoduje również usunięcie Kont Użytkowników.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. korzystając z funkcjonalności „usuń konto” w ramach Platformy,
  2. przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  3. przesyłając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
 6. Usługodawca informuje, że w przypadku gdy Klient, który rozwiązuje niniejszą umowę, ma wykupioną Subskrypcję, umożliwiającą dostęp do Materiałów, nie będzie mógł on już uzyskać dostępu do tych Materiałów. Ponowne założenie Konta Klienta w ramach Platformy, zawierającego takie same dane osobowe, jak konto usunięte, nie powoduje przywrócenia Subskrypcji i nie umożliwia ponownego dostępu do Materiałów. Jednocześnie Usługodawca informuje, że po wypowiedzeniu umowy nie jest dokonywany zwrot opłaty za wykupioną w ramach Konta Klienta Subskrypcję.
 7. W przypadku nielogowania się przez Klienta przez okres 180 dni do Platformy oraz nieposiadania przez Klienta wykupionej Subskrypcji, Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Klient planuje nadal korzystać z Platformy, czy też nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Klienta z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z Platformy. Klient może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje Konto Klienta, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ostateczna decyzja o rozwiązaniu Umowy w tym zakresie stanowi decyzję Klienta.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Platformy z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. W takim wypadku Usługodawca zwraca Klientowi niewykorzystaną część opłaty uiszczoną przez Klienta w celu zakupu Subskrypcji – proporcjonalnie do okresu, przez jaki jeszcze Klient mógłby korzystać ze Subskrypcji.
 9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta lub Użytkownika, w szczególności naruszania postanowień dotyczących praw autorskich i licencji, Usługodawca może rozwiązać zawartą z Klientem Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jest to równoznaczne z utratą dostępu do Materiałów, usunięciem konta Klienta oraz usunięciem kont Użytkowników utworzonych przez Klienta. W takim wypadku ilość środków odpowiadająca niewykorzystanej części Subskrypcji nie ulega zwrotowi.

§ 12

Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  1. Reklamacje należy składać pocztą e-mail na adres podany w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 1. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać w jej treści:
  1. adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Klienta,
  2. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  3. zakres żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 1. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w ramach Platformy.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą i realizowanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W zakresie w jakim ewentualne spory dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 2. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Klient będący Konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: kursy(at)healthdesk.com.pl.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania o niej Klientów. Usługodawca może poinformować Klientów o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosownie do postanowień § 11 ust. 2 Regulaminu.
 4. Załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierający pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi integralną część Regulaminu.

 

Załącznik:

 1. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

W tym celu Klient powinien przesłać informację o odstąpieniu pisząc na adres e-mail: kursy(at)healthdesk.com.pl.

Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który znajduje się poniżej:

Wzór formularza odstąpienia

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy online od HealthDesk

Data zawarcia Umowy ……………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres poczty e-mail ……………………………………………………………